Om oss

Medlemsvillkor i LloydsApotek

Här kan du läsa mer om våra villkor för medlemskap hos LloydsApotek.

Allmänt

Med LloydsApotek avses apotekskedjan LloydsApotek. Apotekskedjan ägs av Admenta Sweden AB, org. nr. 556785-4913.

Medlemskap

Medlemskap i LloydsApotek kan beviljas fysisk person över 18 år efter ansökan. Personer med skyddad identitet kan dessvärre inte erbjudas medlemskap i LloydsApotek, då administration av personuppgifter är en förutsättning för hantering av medlemmars förmåner etc. Medlemskap förutsätter att du är folkbokförd i Sverige.

Medlemskapet i LloydsApotek ger dig möjlighet att samla bonuspoäng genom köp av bonusgrundande varor etc. (se nedan) samt utnyttja bonuspoäng som betalning för bonusgrundande varor. Medlemmen informeras fortlöpande via e-post och ”Mina Sidor” om intjänade och förbrukade bonuspoäng. Medlemskapet är gratis.

Samla och utnyttja bonuspoäng

Intjäning av poäng sker genom registrering av köp på ditt medlemsnummer (tillika ditt personnummer). Intjäning av poäng kan även ske via diverse aktiviteter som LloydsApotek beslutar kring. Förmåner i LloydsApoteks kundklubb gäller endast för privat bruk till det egna hushållet. För varje krona av bonusgrundande inköp får du en (1) bonuspoäng. Bonus genereras sex (6) ggr per år, givet att medlemmen uppnått vid var tid fastställda bonusnivåer. Bonuspoängen kan användas vid betalning av bonusgrundande varor på valfritt LloydsApotek i Sverige.

Värdecheckar

För varje 1 000 poäng erhålles en värdecheck med ett värde av 20 kronor eller multiplar därav. Värdecheckar sänds till dig digitalt och kan inte, varken helt eller delvis, inlösas mot kontanter. Vid hel eller delbetalning av varor med värdecheck är värdecheckens belopp inte bonusgrundande. Giltighetstiden för en värdecheck är sex (6) månader.

Bonusgrundande varor

Intjäning av poäng sker genom inköp av bonusgrundande varor på samtliga LloydsApotek i Sverige och på lloydsapotek.se. Vid köp av bonusgrundande varor måste fullständigt medlemsnummer uppges. Som bonusgrundande varor anses handelsvaror och receptfria läkemedel. Receptbelagda läkemedel genererar inte bonuspoäng.

Behandling av personuppgifter

För information om hur LloydsApotek behandlar personuppgifter inom ramen för medlemskap i LloydsApotek och vilka rättigheter som du har framgår av Information om behandling av personuppgifter för medlemmar i LloydsApotek.

Uppsägning av medlemskap

Ditt medlemskap gäller tillsvidare och kan sägas upp när som helst av endera part. För att säga upp ditt medlemskap, vänligen kontakta oss enligt nedan.

Villkor och giltighetstid:
LloydsApotek får vidta ändring av villkor om det motiveras av ändringar i LloydsApoteks strategi, kostnadsläget, myndighets åtgärder eller ändring av lagstiftning. Medlemskapets gäller tills vidare och kan när som helst sägas upp av dig. LloydsApotek äger rätt att med omedelbar verkan säga upp medlemskapet vid misstanke om att medlemskapet missbrukas. Medlemskaps giltighet upphör automatiskt att gälla då medlem avlider, flyttar till land utanför Sverige, erhåller skyddad identitet eller inte registrerat några inköp på tjugofyra (24) månader.

Vid upphörande av medlemskap utbetalas värdecheckar på poängsaldon över den vid aktuell tidpunkt gällande minimigränsen och köp efter upphörandet är således inte bonusgrundande.

Force majeure:
LloydsApotek är inte ansvarigt för att du som medlem inte kan utnyttja ditt medlemskap och dina förmåner under sådana särskilda omständigheter som beror på lagbud, myndighetsåtgärd, krigshändelse, strejk, blockad, bojkott, lockout eller liknande.

LloydsApotek är heller inte skyldig att i andra fall ersätta skada som uppkommer om LloydsApotek varit normalt aktsam.

Kontaktuppgifter LloydsApotek (Admenta Sweden AB)
organisationsnummer: 556785-4913
Postadress: Box 38 152, 100 64 Stockholm
E-post: kundservice@lloydsapotek.se
Tfn: 08 - 505 104 00