Råd och tips

Arbetssökande - LloydsApotek

Ditt förtroende är viktigt för oss. Vårt mål är att du ska känna dig trygg när du lämnar personuppgifter till oss. Vi vidtar åtgärder för att säkerställa att dina personuppgifter alltid är skyddade och att behandlingen sker i enlighet med gällande dataskyddsregler och våra interna riktlinjer och rutiner. Det är viktigt för oss att vara öppna med hur dina personuppgifter hanteras.

I denna informationstext beskriver vi därför hur och varför LloydsApotek behandlar personuppgifter om dig som kandidat.

Vem är personuppgiftsansvarig?

LloydsApotek (Admenta Sweden AB) är personuppgiftsansvarig för dina personuppgifter som du exempelvis lämnar i samband med att du söker en tjänst hos oss, när du anmäler dig till vår kandidatdatabas eller vid andra kontakter med oss som rör rekrytering. Kontaktuppgifter till LloydsApotek (Admenta Sweden AB) finner du längre ned.

Vilka personuppgifter behandlar vi och varför?

För att ge dig en bättre översikt har vi gjort en sammanställning som beskriver hur vi behandlar dina personuppgifter, vilka personuppgifter vi behandlar, vilken laglig grund som vi stödjer vår behandling på och hur länge vi sparar dina uppgifter.

1. Rekrytering av medarbetare

Behandlingar som utförs: 
• Vi skapar ett profilkonto till dig som ger dig möjlighet att söka den relevanta tjänsten.
• Kommunikation med dig som kandidat i samband med en pågående rekrytering, vårt företag eller andra frågor relaterade till rekryteringen.
• Vi skickar ut kallelse till intervjuer, genomför intervjuer och återkopplar till dig efter genomförd intervju.
• Vi inhämtar omdömen från dina referenser. Kategorier av personuppgifter
• Namn
• Kontaktuppgifter (t.ex. adress, e-post, mobilnummer)
• Födelsedatum
• CV och bilagor
• Urvalsfrågor
• Intervjuanteckningar
• Anteckningar från referenssamtal
• Bedömning av dig som sökande
• Andra uppgifter som du har uppgett relaterat till ditt profilkonto
• Annan korrespondens med dig som vi fått i samband med rekryteringen

Laglig grund:
Vårt och ditt berättigade intresse av att kunna rekrytera nya medarbetare.

Lagringstid:
Senast 30 dagar efter avslutad rekrytering. Därefter kan uppgifterna sparas för ändamål nr 3 och/eller 4.

2. Fullgöra LloydsApoteks rättsliga förpliktelser

Behandlingar som utförs:
• Vi kommunicerar med berörda fackliga organisationer vid tillsättning av chefer med personalansvar. Kategorier av personuppgifter: 
• Namn
• CV och bilagor

Laglig grund:
Rättslig förpliktelse.
Lagringstid:
Senast 30 dagar efter avslutad rekrytering. Därefter kan uppgifterna sparas för ändamål nr 4.

3. Kandidatdatabas

Behandlingar som utförs:
• Vi skapar ett profilkonto till dig som gör att du kan ansöka om tjänster hos oss.
• Vi matchar din profil med nya tjänster.
Kategorier av personuppgifter:
• Namn
• Kontaktuppgifter
• Födelsedatum
• CV och bilagor
• Andra uppgifter som du har uppgett relaterat till ditt profilkonto

Laglig grund:
Ditt föregående samtycke.

Lagringstid:
Vi sparar dina personuppgifter i 36 månader från din senaste aktivitet. Med aktivitet menas att du sökt en ny tjänst, loggat in på ditt profilkonto eller uppdaterat dina uppgifter i din profil. Du kan själv välja att när som helst ta bort ditt profilkonto. Om du gör detta kommer vi att radera alla dina personuppgifter, men i så fall kommer vi inte kunna tipsa dig om nya tjänster som matchar din profil.

4. Tvister

Behandlingar som utförs:
• Nödvändig hantering för att vi ska kunna hantera en tvist, t.ex. ett rättsligt anspråk enligt diskrimineringslagen eller brott mot kollektivavtal.

Kategorier av personuppgifter:
• De personuppgifter som är nödvändiga för att kunna hantera den relevanta tvisten. Exempelvis uppgifter som vi har samlat in enligt ändamål nr 1.

Laglig grund:
Vårt berättigade intresse av att fastställa, göra gällande och försvara rättsliga anspråk.

Lagringstid:
Senast 24 månader efter avslutad rekrytering.

Varifrån samlar vi in personuppgifter?

• Dig själv:
Vi samlar in de personuppgifter som du lämnar till oss, t.ex. i samband med att du:
• söker en tjänst hos oss
• kommunicerar med oss i samband med en rekrytering
• ställer frågor till oss om vårt företag eller kommande tjänster. Du är inte skyldig att lämna uppgifter om dig själv, men om vi inte har alla uppgifter som vi behöver kan det innebära att vi inte har möjlighet att jämföra din ansökan med andra kandidaters ansökningar.
• Referenser:
Vi samlar in personuppgifter, t.ex. omdömen och uppgifter om kvalifikationer och erfarenhet, från dina referenser i samband med ett rekryteringsförfarande.

Vilka delar vi personuppgifter med?

• Tjänsteleverantörer:
För att uppfylla ändamålen med vår behandling av dina personuppgifter delar vi dina personuppgifter med företag som tillhandahåller vårt rekryteringsverktyg eller rådgivare/rekryteringsföretag som hjälper oss att hitta nya medarbetare. Detta företag får endast behandla dina personuppgifter enligt våra uttryckliga instruktioner och får inte använda dina uppgifter för egna ändamål, i enlighet med det biträdesavtal som vi ingått. Biträdesavtalet reglerar även bland annat konfidentialitet och säkerhet för dina personuppgifter.

• Fackliga organisationer, myndigheter och domstolar:
Vi kan lämna nödvändig information till fackliga organisation om vi är skyldiga enligt lag att göra det. I samband med en rättstvist kan vi överföra uppgifter till andra parter för att tillgodose vårt berättigade intresse av att fastställa, göra gällande och försvara rättsliga anspråk.

• Potentiella köpare och säljare:
Vi kan komma att dela information med potentiella köpare och säljare om vi skulle sälja hela eller delar av verksamheten eller vid en sammanslagning. Behandlingen är nödvändig för att tillgodose vårt berättigade intresse av att genomföra avyttringen eller sammanslagningen.

Dina personuppgifter sparas av oss under den tid som är nödvändig för att uppfylla ändamålen med vår behandling. Efter det kommer vi att på ett säkert sätt radera eller avidentifiera dina uppgifter så att det inte längre går att koppla dem till dig. Se specifika lagringstider ovan i förhållande till respektive ändamål.

Dina rättigheter

Dataskyddslagstiftningen ger dig ett antal rättigheter i förhållande till behandlingen av dina personuppgifter. Vi behandlar dina personuppgifter i den utsträckning det är nödvändigt för att uppfylla dina rättigheter i enlighet med gällande lagstiftning.

• Tillgång till dina personuppgifter:
Du har rätt att begära att få en bekräftelse från oss om vi behandlar personuppgifter som rör dig, samt i sådant fall begära tillgång till de personuppgifter som vi behandlar om dig.
• Begära rättelse:
Vidare har du rätt, om du anser att en uppgift om dig är felaktig eller ofullständig, rätt att begära att uppgiften ska rättas. Du har också möjlighet att själv logga in på ditt profilkonto och uppdatera dina uppgifter.
• Motsätta dig beslut som fattats genom automatiserad behandling:
Du har också rätt att motsätta dig ett beslut som har fattats genom automatiserad behandling när detta har rättsliga följder eller i betydande grad påverkar dig på liknande sätt. Detta gäller inte om du t.ex. uttryckligen har samtyckt till behandlingen.
• Motsätta dig behandling som stödjer sig på våra (och tredje parts) berättigade intressen:
Du har rätt att motsätta dig behandlingar som stödjer sig på våra (eller tredje parts) berättigade intressen om du har personliga skäl som rör situationen. Vi kan endast fortsätta att behandla dina uppgifter, trots att du har motsatt dig behandlingen, om vi har tvingande berättigade skäl för behandlingen som överväger integritetsintresset.
• Radering:
Under vissa omständigheter har du rätt att få dina personuppgifter raderade, t.ex. om uppgifterna inte längre är nödvändiga för att uppfylla våra ändamål.
• Begränsning av behandling:
Du har även rätt att i vissa situationer begära att behandlingen av dina personuppgifter begränsas. Om du begär att behandlingen av dina uppgifter ska begränsas kan det dock medföra att vi inte kan uppfylla våra eventuella skyldigheter gentemot dig under den tid behandlingen begränsats.
• Dataportabilitet:
Slutligen har du rätt att få en kopia på de personuppgifter som rör dig i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format (rätt till dataportabilitet). Rätten till dataportabilitet, till skillnad från rätten till tillgång till dina uppgifter, omfattar endast uppgifter som du själv har tillhandahållit oss och som vi behandlar med stöd av vissa lagliga grunder, t.ex. ditt samtycke.

Länkar

Webbplatsen kan innehålla länkar till och från andra webbplatser som inte omfattas av denna integritetspolicy. För dessa webbplatsers behandling av dina personuppgifter gäller den information som sådana webbplatser lämnar. Vi uppmuntrar dig att ta del av sådan information.

Ändringar i vår integritetspolicy

Notera att LloydsApotek kan komma att göra ändringar i denna integritetspolicy. Du hittar alltid den senaste versionen av vår integritetspolicy på vår webbplats. Vid större ändringar av vår integritetspolicy (t.ex. om vi förändrar ändamålen med vår behandling) som berör dig som kandidat kommer vi att skicka ut information om sådana ändringar innan ändringen träder ikraft.

Vem kontaktar jag vid frågor?

Om du har några frågor om vår behandling av dina personuppgifter eller vill utöva någon av dina rättigheter är du välkommen att kontakta oss. Kontaktuppgifter framgår nedan. Om du inte är nöjd med det svar du har fått har du rätt att lämna klagomål till Datainspektionen (under namnändring till Integritetsskyddsmyndigheten).

Kontaktuppgifter:
LloydsApotek (Admenta Sweden AB),
Organisationsnummer: 556785-4913
Postadress: Box 38152, 100 64 Stockholm
E-post: dpo@lloydsapotek.se
Tfn: 08- 505 104 00