Kundklubbsmedlem

Medlemmar i kundklubben

Läs mer om hur vi LloydsApotek behandlar dina personuppgifter när du är medlem i vår kundklubb. I denna informationstext beskriver vi därför hur och varför LloydsApotek behandlar personuppgifter inom ramen för kundklubben.

Medlemmar i kundklubben

Vi skyddar dina personuppgifter

Ditt förtroende är viktigt för oss. Vårt mål är att du ska känna dig trygg när du lämnar personuppgifter till oss. Vi vidtar åtgärder för att säkerställa att dina personuppgifter alltid är skyddade och att behandlingen sker i enlighet med gällande dataskyddsregler och våra interna riktlinjer och rutiner. 

Det är viktigt för oss att vara öppna med hur dina personuppgifter hanteras. Villkoren för kundklubben finns på lloydsapotek.se (”Webbplatsen”).

Vem är personuppgiftsansvarig?

LloydsApotek (Admenta Sweden AB) är personuppgiftsansvarig för alla dina personuppgifter som behandlas inom ramen för kundklubben. Kontaktuppgifter till LloydsApotek (Admenta Sweden AB) finner du längre ned.

Vilka personuppgifter behandlar vi och varför?

Vi behandlar personuppgifter som du måste lämna till oss för att bli medlem i Kundklubben, dvs. namn, e-postadress, adress, mobiltelefonnummer, personnummer och kundklubbsnummer (”Kategori A”).

Vi behandlar även uppgifter om dina genomförda köp (”Kategori B”) för att kunna registrera dina poäng vid köp och för att kunna beräkna din bonus. Uppgifter om genomförda köp som gäller receptbelagda läkemedel registreras däremot inte på så sätt att det framgår vad läkemedlet avser.

Vi behandlar även demografiska uppgifter som kön och ålder tillsammans med uppgift om genomförda köp, uppgifter om ditt digitala beteende vid din användning av LloydsApoteks digitala tjänster, t.ex. besöks- och sökhistorik på Webbplatsen, öppnings- och läsningsstatistik vid utskick och information om sparade varukorgar, samt information som inhämtas från externa informationstjänster (”Kategori C”) och genomför analyser av detta genom automatiskt beslutsfattande inbegripet profilering.

Profilering
För att göra det möjligt för oss att lämna personlig och relevant kommunikation och erbjudanden till dig i rätt kanal vid rätt tidpunkt analyserar vi information som vi samlar in på olika sätt genom s.k. automatiserat beslutsfattande och profilering, t.ex. genom att bedöma och förutse köpmönster, beteende och behov, varvid olika kunder baserat på analysen kan sorteras i olika kundkategorier.

Vi använder aldrig information om vilka receptbelagda läkemedel som du har hämtat ut för några analyser för detta ändamål.

Hantera ditt medlemskap och bonus

Vi behandlar dina personuppgifter för följande ändamål:
1. För att hantera din ansökan om att bli medlem i Kundklubben (Kategori A);
2. För att besvara förfrågningar från dig (Kategori A);
3. För att registrera och beräkna dina bonuspoäng (Kategori B); och
4. För att skicka ut bonusbesked till dig (Kategori A).

Den rättsliga grunden för behandling av dina personuppgifter för ändamålen 1-2 är att vi ska kunna fullgöra det avtal du ingår med LloydsApoteks, dvs. bevilja ditt medlemskap i kundklubben och därigenom erbjuda dig de fördelar som framgår i dessa villkor. Den rättsliga grunden för behandling av dina personuppgifter för ändamålen 3-4 är ditt samtycke.

Det är frivilligt att lämna ditt samtycke och ett lämnat samtycke kan när som helst återkallas. Om du inte lämnar ditt samtycke kommer vi inte att kunna registrera och beräkna dina bonuspoäng enligt vad som framgår i dessa villkor.

Kommunikation och lämnande av erbjudanden

Vi behandlar även dina personuppgifter för följande ändamål:

5. För att kunna kommunicera information med dig och lämna generella erbjudanden som nyhetsbrev och erbjudanden via brev, e-post, SMS, på Webbplatsen och andra digitala kontaktvägar, t.ex. i LloydsApoteks profiler på sociala medier (Kategori A);
6. För att kunna bjuda in dig till kundklubbsevenemang (Kategori A);
7. För att kunna lämna anpassade och personliga erbjudanden om LloydsApotek och utvalda samarbetspartners varor och tjänster med stöd av automatiskt beslutsfattande som beskrivits ovan (Kategori B och C). Den rättsliga grunden för behandling av dina personuppgifter för ändamålen 5-6 är att vi ska kunna fullgöra det avtal du ingår med LloydsApoteks, dvs. erbjuda dig de fördelar som framgår i dessa villkor. Den rättsliga grunden för behandling av dina personuppgifter för ändamål 7 är ditt samtycke. Det är frivilligt att lämna ditt samtycke och ett lämnat samtycke kan när som helst återkallas. Om du inte lämnar ditt samtycke kommer vi inte att kunna erbjuda dig anpassade och personliga erbjudanden enligt vad som framgår i dessa villkor.

Uppföljning och utvärdering

Vi behandlar avslutningsvis även dina personuppgifter för följande ändamål:

8. För att ta fram rapporter och statistik för uppföljning och utvärdering av vår verksamhet (Kategori A); och 9. För att kunna göra kundundersökningar (Kategori A). Den rättsliga grunden för behandling av dina personuppgifter för ändamålen 8-9 är att behandlingen är nödvändig för ändamål som rör våra berättigade intressen efter en så kallad intresseavvägning.

Denna behandling görs endast när våra berättigade intressen överväger det eventuella integritetsintrång som behandlingen skulle kunna innebära för dig.

Varifrån samlar vi in personuppgifter?

Dig själv:

Vi samlar in de personuppgifter som du lämnar till oss, t.ex. i samband med att du ansöker om att bli medlem i kundklubben, kontaktar oss, genomför ett köp i butik eller på Webbplatsen.

Informationstjänster
Vi hämtar viss information från externa informationstjänster, t.ex. samkör vi regelbundet ditt personnummer mot offentliga register som exempelvis Spar (Statens personadressregister) för att säkerställa att dina uppgifter är uppdaterade och korrekta.

Vilka delar vi informationen med?

Tjänsteleverantörer

För att uppfylla ändamålen med vår behandling av dina personuppgifter delar vi dina personuppgifter med företag som tillhandahåller tjänster till LloydsApotek som företag som hanterar tryck och distribution av marknadsföring, IT-konsulter som anlitas för service och utveckling av våra system. Dessa företag får endast behandla dina personuppgifter enligt våra uttryckliga instruktioner och får inte använda dina uppgifter för egna ändamål, i enlighet med de biträdesavtal som vi ingår med dessa företag. Biträdesavtalen reglerar även bland annat konfidentialitet och säkerhet för dina personuppgifter.

Myndigheter och domstolar

Vi kan lämna nödvändig information till myndigheter om vi är skyldiga enligt lag att göra det. I samband med en rättstvist kan vi överföra uppgifter till andra parter för att tillgodose vårt berättigade intresse av att fastställa, göra gällande och försvara rättsliga anspråk.

Potentiella köpare och säljare

Vi kan komma att dela information med potentiella köpare och säljare om vi skulle sälja hela eller delar av verksamheten eller vid en sammanslagning. Behandlingen är nödvändig för att tillgodose vårt berättigade intresse av att genomföra avyttringen eller sammanslagningen

Hur länge sparas personuppgifter?

Dina personuppgifter sparas av oss under den tid som du är medlem i kundklubben och för den tid därefter som är nödvändig för att uppfylla ändamålen med vår behandling. Efter det kommer vi att på ett säkert sätt radera eller avidentifiera dina uppgifter så att det inte längre går att koppla dem till dig. Närmare information om hur länge dina personuppgifter bevaras kan fås på begäran.

Dina rättigheter

Dataskyddslagstiftningen ger dig ett antal rättigheter i förhållande till behandlingen av dina personuppgifter. Vi behandlar dina personuppgifter i den utsträckning det är nödvändigt för att uppfylla dina rättigheter i enlighet med gällande lagstiftning.

Tillgång till dina personuppgifter

Du har rätt att begära att få en bekräftelse från oss om vi behandlar personuppgifter som rör dig, samt i sådant fall begära tillgång till de personuppgifter som vi behandlar om dig.

Begära rättelse

Vidare har du rätt, om du anser att en uppgift om dig är felaktig eller ofullständig, rätt att begära att uppgiften ska rättas.

Återkalla samtycke

I den utsträckning vi behandlar dina personuppgifter med stöd av ditt samtycke har du rätt att, när som helst, återkalla ditt samtycke till behandlingen. Om du återkallar ditt samtycke kan vi inte fortsättningsvis erbjuda de tjänster som tidigare erbjudits dig med stöd av ditt samtycke men du kommer att fortsätta vara medlem i Kundklubben och bl.a. få generella erbjudanden som beskrivits ovan. Du återkallar ditt samtycke genom att kontakta LloydsApoteks på de kontaktuppgifter som framgår längre ned.

Motsätta dig behandling för direktmarknadsföringsändamål

Du har även rätt att, när som helst, motsätta dig vår behandling av dina personuppgifter för direktmarknadsföringsändamål och avregistrera dig från fortsatta utskick genom att anmäla till detta till oss, t.ex. genom att klicka på en avregistreringslänk i utskicket eller genom att logga in på Mina Sidor på Webbplatsen, där du även kan ange dina preferenser för utskick. Om du motsätter dig vår behandling av dina personuppgifter för direktmarknadsföringsändamål kommer vi varken att kunna skicka generella eller personliga erbjudanden till dig enligt villkoren för kundklubben.

Motsätta dig behandling som stödjer sig på en intresseavvägning

Du har rätt att motsätta dig behandlingar som stödjer sig på en intresseavvägning om du har personliga skäl som rör situationen. Vi kan endast fortsätta att behandla dina uppgifter, trots att du har motsatt dig behandlingen, om vi har tvingande berättigade skäl för behandlingen som överväger integritetsintresset.

Radering

Under vissa omständigheter har du rätt att få dina personuppgifter raderade, t.ex. om behandlingen stödjer sig på ett samtycke och du återkallar detta samtycke. Detta gäller dock inte om vi exempelvis är skyldiga enligt lag att bevara uppgifterna.

Begränsning av behandling

Du har även rätt att i vissa situationer begära att behandlingen av dina personuppgifter begränsas. Om du begär att behandlingen av dina uppgifter ska begränsas kan det dock medföra att vi inte kan uppfylla våra eventuella skyldigheter gentemot dig under den tid behandlingen begränsats.

Dataportabilitet

Slutligen har du rätt att få en kopia på de personuppgifter som rör dig i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format (rätt till dataportabilitet). Rätten till dataportabilitet, till skillnad från rätten till tillgång till dina uppgifter, omfattar endast uppgifter som du själv har tillhandahållit oss och som vi behandlar med stöd av vissa lagliga grunder, t.ex. ett avtal med dig.

Vem kontaktar jag vid frågor?

Om du har några frågor om vår behandling av dina personuppgifter, vill begära rättelse eller återkalla ditt samtycke är du välkommen att kontakta oss. Kontaktuppgifter framgår nedan. Om du inte är nöjd med det svar du har fått har du rätt att lämna klagomål till Datainspektionen (under namnändring till Integritetsskyddsmyndigheten).

Kontaktuppgifter LloydsApotek (Admenta Sweden AB), organisationsnummer: 556785-4913
Postadress: Box 38 152, 100 64 Stockholm
E-post: post@lloydsapotek.se
Tfn: 08 - 505 104 00 Stockholm